Comal
Logo S
PL EN

Zapoznaj się z naszą ofertą wybierając właściwą ikonę z poniższych

+48 506 083 598

+48 58 324 91 65

Utylizacja odpadów przemysłowych

Spółka specjalizuje się od wielu lat w odbiorze, transporcie i oczyszczaniu odpadów ropopochodnych, w tym wód zaolejonych, odpadów wietrniczych i innych przemysłowych. Dla realizacji tych usług Spółka dysponuje własnym specjalistycznym potencjałem techniczno-technologicznym, a mianowicie:

 • mechaniczno-chemiczno-biologiczną oczyszczalnią wód zaolejonych i ścieków,
 • zakładem utylizacji olejów przepracowanych i biodegradacji gruntów skażonych substancjami ropopochodnymi,
 • barkami pływającymi o pojemności od 100 do 1350 m³, przystosowanymi do przewozu i magazynowania płynnych odpadów niebezpiecznych,
 • zespołem ciągników siodłowych typu Man, Volvo i cysternami naczepowymi, przystosowanymi do przewozu materiałów niebezpiecznych zgodnie z wymogami ADR.

Spełniając wymogi Ustawy o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 r. oraz aktów wykonawczych do niej, nasze Przedsiębiorstwo zajmuje się odzyskiem olejów odpadowych z odbieranych odpadów, stosując najlepsze dostępne technologie (BAT). Oleje po wstępnej obróbce przekazywane są między innymi do zakładów takich jak Rafineria Nafty Jedlicze, celem poddania ich recyklingowi.

 

Oczyszczalnia Wód Zaolejonych

Przedsiębiorstwo nasze posiada nowoczesną oczyszczalnię wód zaolejonych, zapewniającą uzyskanie jakości odprowadzanych ścieków na poziomie II klasy czystości wód śródlądowych. Zlokalizowana jest ona na w Gdańsku przy ulicy Kujawskiej 10.

 

W skład oczyszczalni wchodzą:

 • ciąg oczyszczania mechanicznego z zespołem elektrofiltrów i czterostopniowym separatorem grawitacyjnym,
 • ciąg oczyszczania chemicznego z dwustopniowym układem flotacji mechanicznej i ciśnieniowej,
 • ciąg oczyszczania biologicznego z osadem czynnym.

 

W celu uzyskania bardzo wysokiego stopnia redukcji zanieczyszczeń, dodatkowym uzupełnieniem zastosowanej technologii oczyszczania wód zaolejonych, jest ozonowanie oczyszczonych ścieków.

 

Poniżej przedstawiamy kilka podstawowych danych technicznych nowej instalacji:

Powierzchnia zabudowy

799,33 m2

Powierzchnia zabudowy zewnętrznej tacy przeciwrozlewowej

423,94 m2

Powierzchnia użytkowa

1161,15 m2

Kubatura        

7130 m3

Maksymalna roczna wydajność linii odwadniania i oczyszczania olejów mineralnych – LFO

50 000 Mg

Maksymalna roczna zdolność przerobowa instalacji odpadów płynnych i ścieków nieoczyszczonych - LFW

195 200 Mg

 

Zakład Utylizacji Odpadów Przemysłowych w Tczewie

Zakład Utylizacji Odpadów Przemysłowych w Tczewie stanowi, ściśle technologiczne powiązane, zaplecze Oczyszczalni Wód Zaolejonych. Zadaniem Zakładu jest przyjmowanie olejów odpadowych, ich odwodnienie, magazynowanie i przekazanie docelowym odbiorcom do dalszego przerobu. Powstające w trakcie procesu ścieki i wody zaolejone, przekazywane są do Oczyszczalni Wód Zaolejonych naszego Przedsiębiorstwa.

 

Wyposażenie techniczne Zakładu w Tczewie umożliwia również:

 • odwadnianie i sedymentację osadów, w tym zaolejonych osadów pochodzących od odbiorców zewnętrznych, jak też z procesu technologicznego Oczyszczalni Wód Zaolejonych w Gdańsku,
 • rozdział i odwadnianie emulsji olejowo-wodnych,
 • płukanie zaolejonych gruntów, kruszywa,
 • przygotowanie paliwa alternatywnego na bazie przyjmowanych odpadów stałych i ciekłych,
 • unieszkodliwianie, poprzez wykorzystanie w procesie, odpadowego ługu i kwasu siarkowego.

 

Posiadając wymagane prawem Zezwolenia na wytwarzanie odpadów, w tym odbiór i ich magazynowanie, Zakład Utylizacji w Tczewie rozszerza profil działalności Przedsiębiorstwa "Comal" Sp. z o.o. o unieszkodliwianie w/w odpadów.

Galeria zdjeć