Logo S
PL EN

+48 506 083 598

+48 58 324 91 65

Pozwolenia - Ochrona środowiska

Spółka uzyskała pozwolenia i decyzje pozwalające w szerokim zakresie transportować, zbierać, odzyskiwać oraz unieszkodliwiać odpady niebezpieczne i inne niż niebezpieczne. Poniżej przedstawiamy zbiorcze zestawienie odpadów jakie Comal może transportować, odbierać i unieszkodliwać w ramach posiadanych pozwoleń i decyzji:

 

Comal posiada, wymagane prawem, następujące pozwolenia i decyzje:

1. Pozwolenie Zintegrowane na prowadzenie instalacji do odzysku i unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych (Oczyszczalnia Wód Zaolejonych) oraz do magazynowania odpadów niebezpiecznych na terenie Terminala Przeładunkowego i Bazy Magazynowej Comal w Gdańsku:

2. Decyzja pozwolenie na wytwarzanie z uwzględnieniem zezwolenia na zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów w instalacji Zakładu Utylizacji Olejów Przepracowanych w Tczewie:

3. Zaświadczenie o dokonaniu wpisu do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Miasta Gdańska nr WŚ-I-6235.80.2013.BA/273753 z dnia 09.10.2013 r..  
4. Decyzja na transport odpadów nr WŚ-I-6233.69.2013.AS.273747 z dnia 21.10.2013 wydana przez Prezydenta Miasta Gdańska.